ZAMERANIE
Poskytujeme široké spektrum profesionálnych poradenských služieb podložených dlhoročnými skúsenosťami.

DEPRESIE

úzkostné a depresívne stavy
chronický stres a nespavosť
emocionálne problémy

ENERGIA

odstraňovanie energetických blokád
harmonizácia energetického systému človeka

VZŤAHY

párové a rodinné poradensto
diagnostika vzťahov
partnerská kríza

SEXUALITA

riešenie nespracovaných zážitkov
nájdenie seba samého
problémy so sexualitou

RODINA

rozvody a krízové situácie
medzigeneračné konflikty
ochorenia a úmrtia

VÝCHOVA

poruchy pozornosti u detí (ADD,ADHD)
rôzne druhy postihnutia
vývinové zaostávanie a problémy v správaní

DEPRESIE

úzkostné a depresívne stavy
chronický stres a nespavosť
emocionálne problémy

ENERGIA

odstraňovanie energetických blokád
harmonizácia energetického systému človeka

VÝCHOVA

poruchy pozornosti u detí (ADD,ADHD)
rôzne druhy postihnutia
vývinové zaostávanie a problémy v správaní

VZŤAHY

párové a rodinné poradensto
diagnostika vzťahov
partnerská kríza

SEXUALITA

riešenie nespracovaných zážitkov
nájdenie seba samého
problémy so sexualitou

RODINA

rozvody a krízové situácie
medzigeneračné konflikty
ochorenia a úmrtia
NAŠE METÓDY

Vstupná konzultácia

Slúži k zmapovaniu aktuálnych ťažkostí klienta. Vždy sa snažíme o citlivé, hlboké pochopenie a akceptovanie toho, čo klient hovorí. Dôležité je, aby mal otvorený a prijímajúci postoj k zmene, aby túžil byť zdravý a aktívne sa podielal na ceste k tomuto cieľu. Tento akceptujúci a kooperatívny postoj napomáha k tomu, aby sme spoločne dokázali odhaliť a pomenovať tie procesy a súvislosti, ktoré povedú k riešeniu daného problému a harmonizácii človeka.

Individuálna hlbinná terapia 

Pomáha odkrývať často neuvedomované, no deštrukčne pôsobiace myšlienky, emócie, či traumatizujúce zážitky z  minulosti, ktoré negatívne vplývajú na človeka a jeho vzťahy v súčasnosti.  Niekedy si dlho nechce priznať potrebu pomoci, hoci úzkosť, stres a napätie  už prekročilo únosnú mieru. Výsledkom môže byť napríklad porucha spánku, problém s potenciou, ťažké depresívne stavy, psychosomatické poruchy a mnoho ďalších. V rozhovore s klientom sa snažíme o pochopenie a emočné odreagovanie daných zážitkov, tak aby mohli byť spracované na novej úrovni. To pomáha  k znovunadobudnutiu sily, zdravia a vnútornej harmónie. 

Párová a rodinná terapia

Pokiaľ partnerstvo, manželstvo alebo rodina  nefunguje a opakovane alebo dlhodobo prechádza krízou, je čas uvažovať o párovej alebo rodinnej terapii. Je to proces, pri ktorom klienti spoločne s terapeutom hľadajú nový pohľad na svoje problémy, odkrývajú hlbšie príčiny neúspešnej komunikácie, či  arogantného správania zo strany príbuzných. Najväčším úskalím je, že sa obvykle snaží len jeden, zatiaľ čo ďalší členovia rodiny sú nemotivovaní a ignorujúci potrebu zmeny.  To treba rešpektovať a aj za takých okolností sa dá niečo robiť – pomôcť uskutočniť prospešné zmeny tomu, kto o pomoc  žiada.   

Výchovné poradenstvo

Cieľom je podporiť rozvoj osobnosti dieťaťa úmerne jeho veku a schopnostiam. V rámci výchovného poradenstva sa  zameriavame hlavne na deti s poruchami správania a  výkonovým zlyhávaním v škole. Najčastejšie nás navštevujú rodičia hyperaktívnych detí, s nedostatočnou sústredenosťou na vyučovanie, s agresívnym a opozičným správaním. Venujeme sa tiež poradenstvu pre rodičov detí s postihnutím, ktoré vzhľadom na svoj fyzický, zmyslový alebo mentálny handicap majú špecifické výchovné potreby. Máme skúsenosti aj s deťmi a mládežou experimentujúcou s drogami a s poruchami príjmu potravy ( anorexia, bulímia ). Niektoré problémy detí je možné  skutočne odstrániť len pod podmienkou, že terapia a následná zmena v správaní, prežívaní a vzťahoch nastane v prvom rade u rodičov.

Emotional Freedom Techniques ( EFT )

Pomocou EFT sa dajú odstraňovať  bloky, majúce pôvod v negatívnych citoch, pocitoch,  myšlienkach a presvedčeniach. Hoci klasické psychologické liečenie panickej poruchy, fóbií, depresií, obsedantných stavov a iných klinických diagnóz  je veľmi náročné a zdĺhavé, s metódou EFT je možné čas  liečby výrazne skrátiť.  Navyše  sa ňou  dajú liečiť aj funkčné poruchy či bolestivé stavy dlhodobého a chronického rázu. Ďalšími indikačnými oblasťami použitia EFT sú poruchy učenia u detí, tréma a strach zo školy, predskúškové stavy a podobne. EFT pomáha pri zvyšovaní výkonnosti športovcom, manažérom a všade tam, kde napätie, tréma a stres by mohli oslabiť výkon. Klient pracuje najskôr pod vedením terapeuta a po dôkladnom osvojení metodiky aj úplne samostatne. To je veľkou výhodou pre tých, ktorí chcú systematicky pracovať na odstraňovaní svojich problémov,  harmonizácii a sebarozvoji. 

 Ak Vás táto metóda zaujala, pozrite si zaujímavé PREZENTAČNÉ VIDEO TU !

SRT – Spiritual Response Therapy

SRT je určené predovšetkým  klientom, ktorí okrem svojej  biologickej  podstaty  sú schopní akceptovať  aj  energo-informačnú a duševno-duchovnú rovinu bytia.  Zakladateľom tejto metódy je Robert Detzler.  SRT  umožňuje v pomerne krátkom čase zrušiť aj také emocionálne a mentálne blokády, ktoré sú dlhodobé a odolávajúce iným liečebným procedúram. Vedie človeka k vnímaniu lásky a harmónie v sebe i okolo seba. K liečeniu a harmonizácii dochádza na všetkých rovinách – tela, duše aj ducha. Klient nemusí  konkretizovať svoj problém, čo je výhodou  napr. u  detí a dospelých, ktorí prežili  závažné stresujúce udalosti, o ktorých nechcú, alebo ani nevedia nahlas hovoriť. Liečenie psychických tráum a podvedomých blokov  touto metódou je preto veľmi šetrné.

 Energetická podpora a liečenie

Človeka tvorí dômyselný energetický systém, ktorý sa  môže dostať do nerovnováhy z rôznych vnútorných, či vonkajších príčin. Terapeut  sa stáva  sprostredkovateľom liečivých energií prostredníctvom kontaktnej i bezkontaktnej liečby. Pri kontaktnom liečení stačí priložiť ruky na temeno hlavy klienta. Bezkontaktná liečba využíva všeobecné informačné pole  – známe z kvantovej fyziky-  a nie je závislá od toho, kde sa klient práve nachádza. Výsledok liečby (najmä trvalosť efektu) závisí od viacerých faktorov, v neposlednom rade od toho, či človek pochopil príčinu svojho problému a je ochotný urobiť potrebnú zmenu v živote. Energetické liečenie používame niekedy samostatne, inokedy v kombinácii s ďalšími terapeutickými metódami. 

Bachova kvetová terapia

Tento pozoruhodný systém liečby vyvinul anglický  lekár Edward Bach v prvej polovici 20.storočia. Slúži na odstránenie strachu, neistoty, nedostatku záujmu o prítomnosť, osamelosti, skľúčenosti, beznádeje, žiarlivosti a mnohých ďalších negatívnych stavov mysle. 38 kvietkov, do ktorých slnko vložilo svoju životodarnú energiu, pomáha k harmonizácii duše. Najmä u detí pôsobí táto terapia jemne, rýchlo a účinne, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Je výborným pomocníkom v prípadoch, ktoré sa zdajú byť ťažko zvládnuteľné, čím umožňuje vylúčiť, alebo aspoň znížiť množstvo liekov, ktoré dieťa užíva. 

 

Transformácia negatívneho prežívania na pozitívne (TNPP)
 
Metódu  sme vyvinuli na základe našich dlhoročných skúseností a momentálne patrí k tým najrýchlejším a najefektívnejším. Predstavuje možnosť, ako samostatne alebo s pomocou terapeuta systematicky pracovať na svojom osobnostnom raste.  Pomáha eliminovať negatívne myslenie a cítenie a ukotviť v sebe optimistickejší pohľad na seba,  iných ľudí  a na život ako taký. Teóriu aj s praktickými s ukážkami   sme  stručne  uviedli v najnovšej knihe  Nové výzvy v psychológii  (2017).

NAPÍŠTE NÁM